Poniższy Regulamin stanowi zasady udostępniania treści cyfrowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną i stacjonarną dostępnych na stronie www.kasiararus.com . 

Informacje znajdujące się na stronie www.kasiararus.com oraz w poniższym regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zapoznania się i zawarcia umowy.

Regulamin
Strony internetowej www.kasiararus.com

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Dietetykiem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.kasiararus.com, kontakt mailowy: kontakt@kasiararus.com
 4. Dietetyk – Dietetyk Katarzyna Rarus NIP 8711780433
 5. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie lub w siedzibie Dietetyka.
 6. Współpraca dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka długofalowego (1-6 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy) porad dietetycznych.  Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie, lub w siedzibie Dietetyka.
 7. Produkt cyfrowy- Produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta. 
 8. Cena – wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Dietetykowi z tytułu zawartej Umowy. Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto.
 9. Cena ostatnia najniższa – najniższa cena, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.
 10.  Cena promocyjna – Cena Produktu w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Dietetyka Promocji.
 11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 12.  Formularz Zamówienia – formularz służący do złożenia zamówienia na Produkty. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Produktów do Koszyka, wskazania sposobu płatności i uzupełnienia danych Klienta niezbędnych do zakupu.
 13. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 14.   Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi, która umożliwia mu wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów, wprowadzenie kodów rabatowych, oraz złożenie Zamówienia. Dodanie Produktów do Koszyka nie stanowi ich rezerwacji (dot. w szczególności Produktów, których ilość jest ograniczona).
 15.  Produkt – Treść cyfrowa lub Usługa Cyfrowa lub usługa będąca przedmiotem Umowy. Szczegółowy opis Produktu oraz Cena są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanej Treści cyfrowej, Usłudze cyfrowej lub usłudze.
 16.   Promocja – szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Dietetyka w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Dietetyka zasadach, np. obniżenie ceny Produktu, kody rabatowe.
 17.   Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Produktu lub korzysta z Usługi Elektronicznej, kiedy z treści Umowy wynika, że Umowa ta jest bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.
 18.  Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Produktu lub korzysta z usługi Elektronicznej, kiedy z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego w oparciu o dane o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG.
 19.  Regulamin – Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych.
 20.  Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.sprawadladietetyka.pl.
 21. Szkolenie – świadczenie usług szkoleniowych lub Usługa cyfrowa polegające na prowadzeniu przez Dietetyka zajęć w formie wykładu, w niektórych wypadkach połączona z elementami ćwiczeniowymi.
 22.  Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 23.  Umowa – umowa zawierana pomiędzy Dietetykiem a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez złożenie Zamówienia na adres e-mail Dietetyka i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta. W ramach Umowy Dietetyk zobowiązuje się do udostępnienia Treści lub Usługi cyfrowej, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Dietetyka.
 24.  Usługa cyfrowa – usługa pozwalając na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.
 25. Usługa Elektroniczna – Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. 
 26. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 27.  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 28.  Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest konieczne do współpracy z Dietetykiem w ramach systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sklep, w tym do dostarczenia Klientowi Treści cyfrowych, świadczenia Usług cyfrowych lub Usług elektronicznych.
 29.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta kierowane do Dietetyka składane przez Formularz Zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość. Zamówienie jest składane, co do zasady, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Składając Zamówienie Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy. Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Dietetyka wskazany w Regulaminie.
 

§ 2
Wymogi techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów i składa Zamówień, a także zawarcia Umowy niezbędne są:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu o minimalnej prędkości 5 Mb/s,
  2. skonfigurowana i aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz JaVaScript (np. Google Chrome, Opera, Internet Explorer),
  3. skonfigurowane i aktywne konto e-mail,
  4. ponadto, w przypadku załączników poczty elektronicznej, a także Treści cyfrowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności: pdf., doc., docx., jpg., mp4.
  5. ponadto, w przypadku korzystania z Usług cyfrowych – mikrofon i kamera skonfigurowane z urządzeniem, komunikator internetowy Skype, Google Meets lub WhatsApp w aktualnej na dzień korzystania z usług wersji.
 2. Zakresem Umowy nie jest dostarczenie przez Dietetyka urządzeń, ani oprogramowań wskazanych w powyższym ustępie.
 3. Korzystanie z Usług cyfrowych i Usług Elektronicznych, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem polegającym na ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Dietetykiem, a Klientem. Dietetyk ze swojej strony zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

§ 3
Postanowienia wstępne 

  1. Za pośrednictwem Sklepu, Klinet może zawrzeć z Dietetykiem Umowę, której przedmiotem jest w szczególności: dostarczenie Treści cyfrowych (np. e-booków, planów dietetycznych), świadczenie Usług cyfrowych przez Dietetyka (np. Konsultacji dietetycznej), świadczenie usług (np. stacjonarna Konsultacja dietetyczna).
  2. Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy. W przypadku, jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien składać Zamówienia.
  3. Klient Sklepu jest zobowiązany do:
   1. niedostarczania podczas korzystania ze Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem Formularza Zamówień,
   2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
   3. niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Treści lub Usług cyfrowych,
   4. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach, jak i w trakcie współpracy z Dietetykiem wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych, jak i niezwłocznego ich aktualizowania, jeśli jest to uzasadnione treścią zawartej Umowy,
   5. w przypadku zawarcia Umowy terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.
   6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 4
Usługi świadczone drogą elektroniczną 

   1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
   2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Dietetyka jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia z Dietetykiem umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
   3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną lub poprzez konsultację stacjonarną. Odpłatna jest  umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu, a także umowy o świadczenie usług. 
   4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
   5. Dietetyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Dietetyka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
   6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail  kontakt@kasiararus.com. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Dietetyk będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 5
Składanie zamówienia i zawarcie umowy

   1. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Dietetykiem może zostać zawarta Umowa o świadczenie usług cyfrowych (np. Konsultacje dietetyczne, Współpraca dietetyczna), Umowa o dostarczenie towarów cyfrowych (np. E-booków, webinarów, planów dietetycznych) lub Umowa o świadczenie usług (w przypadku Konsultacji dietetycznej w formie stacjonarnej lub Szkolenia stacjonarnego).
   2. Główne cechy Produktu oraz ich specyfikacja i szczegółowe warunki współpracy znajdują się na stronie Sklepu.
   3. Ceny Produktu prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.
   4. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Dietetyka obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najniższa Cena).
   5. W przypadku udostępnienia Produktu w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że dana Treść lub Usługa cyfrowa jest w cenie promocyjnej.
   6. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Sklepu wymaga podjęcia przez Klienta następujących czynności:
    1. dodanie Produktu do Koszyka,
    2. kliknięcie przycisku „Przejdź do płatności”,
    3. wypełnienia Formularza Zamówienia przez podanie wskazanych w formularzu niezbędnych do realizacji Zamówienia danych, w tym wyboru sposobu płatności 
    4. akceptacji niniejszego Regulaminu 
    5. dokonania płatności za całość przedmiotu Zamówienia zgodnie z wybraną metodą płatności, które możliwe jest po kliknięciu w przycisk finalizujący “Kupuję i płacę” lub „Kontynuuj do PayPal”.
   7. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
   8. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. Warunkiem złożenia Zamówienia jest bowiem prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrany Produkt, sposób płatności za Produkt przez Klienta.
   9. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest również podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.
   10. W przypadku omyłkowego błędnego podania danych osobowych, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Dietetyka o takim zdarzeniu i wskazania prawidłowych danych na adres e-mail Dietetyka.
   11. Warunkiem złożenia Zamówienia obok wskazanych powyżej kroków jest również akceptacja niniejszych warunków Regulaminu i Polityki prywatności Dietetyka oraz zapłata Ceny za Treści i/lub Usługi cyfrowe.
   12. Po kliknięciu przycisku finalizującego „Kupuję i płacę” lub „Kontynuuj do PayPal” Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. Istnieje możliwość płatności szybkim przelewem. 
   13. Płatność za Produkt dokonywana jest przy pomocy operatora płatności – Przelewy 24 – PayPro SA (PayPro), Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 7792369887, KRS: 0000347935 wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
   14. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Dietetykiem, płatność może być zrealizowana przelewem bankowym bezpośrednio na konto Dietetyka.
   15. Umowę uważa się za zawartą chwilą przyjęcia Zamówienia przez Dietetyka. Następuje ono w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Dietetyka, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez Dietetyka. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.
   16. Potwierdzenie zawarcia Umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6
Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe

   1. Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści edukacyjnych związanych z dietetyką, zdrową dietą lub stanowią zindywidualizowane treści zdrowotno-profilaktyczne. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Dietetyk udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.
   2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Dietetyk dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane te są udostępniane na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia
   3. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.
   4. Wszystkie Usługi cyfrowe i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że inaczej wskazano w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
   5. Z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów, przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.
   6. W opisie Treści lub Usługi cyfrowej Dietetyk może określić inny termin dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej. W przypadku Usług cyfrowych termin dostarczenia może być w szczególności ustalony przez dokonanie przez Klienta konkretnej daty w Kalendarzu. W takim przypadku Klienta obowiązuje termin wskazany przez Dietetyka na stronie Sklepu lub wskazany przez Klienta w Kalendarzu.

§ 7
Konsultacja dietetyczna

   1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w szczególności na następujące Konsultacje dietetyczne:
    1. Konsultacja dietetyczna + plan żywieniowy 
    2. Konsultacja dietetyczna kontrolna 
    3. Współpraca dietetyczna 
 
   1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość wybrania konsultacji: 
    1. W siedzibie Dietetyka
     1. Klient umawia się na konsultację dietetyczną / współpracę dietetyczną
     2. Po ustaleniu dogodnego terminu, Kupujący wpłaca zadatek w wysokości 20% aktualnej ceny na konto: 31 1020 4955 0000 7802 0285 9577.  Pozostała kwota do zapłaty jest pomniejszona o wartość zadatku. Resztę kwoty za konsultację uiszcza w dniu wizyty po konsultacji.  W przypadku współpracy długoterminowej (3/6 miesięcy) zadatek przed pierwszą konsultacją wynosi 10%  aktualnej ceny współpracy; resztę kwoty uiszcza w dniu wizyty po konsultacji. Płatność może zostać rozłożona na raty. 
     3. Zadatek zostaje opłacony do 24h od ustalenia terminu konsultacji. Brak wpłaty oznacza rezygnację z wizyty oraz anulowanie konsultacji
     4. Klient otrzymuje plan żywieniowy po konsultacji drogą mailową. Czas oczekiwania to 7 – 10  dni roboczych. Odwoływanie wizyt przy przedpłacie: W przypadku odwołania konsultacji / współpracy dietetycznej  zadatek przepada. Ewentualnego przełożenia wizyty można dokonać jednorazowo, należy je zgłosić do 48h przed, w przeciwnym razie zadatek również przepada. Aby zapisać się na kolejna wizytę należy ponownie wpłacić zadatek. Jeżeli Pacjent nie odwoła konsultacji / wizyty rozpoczynającej współpracę dietetyczną zadatek przepada.  W ww. przypadku dietetyk zastrzega sobie prawo do zablokowania rezerwacji kolejnej konsultacji.  
  
    1. Online
     1. Klient umawia się na konsultację dietetyczną 
     2. Po ustaleniu dogodnego terminu, Kupujący dokonuje pełnej opłaty za pomocą bramki płatności. 
     3. W przypadku braku wpłaty całości kwoty co najmniej 3 dni przed planowaną konsultacją, konsultacja zostaje anulowana. 
     4. Klient po zakończonej konsultacji otrzymuje na podany adres mailowy wytyczne, plan żywieniowy oraz dalszy termin konsultacji. Czas oczekiwania na plan żywieniowy 7-10 dni roboczych. 
   1. W drodze wcześniejszych ustaleń z Dietetykiem, Klient ma możliwość złożenia Zamówienia na inną niż powyżej wyróżnioną Konsultację dietetyczną.
   2. Szczegółowy zakres konkretnego rodzaju Konsultacji dietetycznej, jak i ogólne zasady współpracy Klienta z Dietetykiem zostały określone w opisie poszczególnych usług dostępnych na stronie www.kasiararus.com
   3. Cena za Konsultację dietetyczną nie obejmuje kosztów zalecanych przez Dietetyka badań.
   4. Klient po zawarciu Umowy do końca następnego Dnia roboczego otrzymuje na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail instrukcje przygotowania do spotkania, a także szczegółowe informacje, dotyczące konsultacji. W celu wyjaśnienia wątpliwości odnośnie przesłanych przez Dietetyka instrukcji i informacji, należy kontaktować się drogą mailową.
   5. Dietetyk może zlecić dodatkowe badania w celu dokonania dokładnej analizy stanu zdrowia i w sytuacji podejrzenia chorób w związku z dolegliwościami prezentowanymi przez Klienta. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami, których wysokość jest zależna od przypadku i które Klient musi ponieść samodzielnie.
   6. Dietetyk nie udziela dodatkowych mailowych konsultacji dietetycznych przed spotkaniem.
   7. Link do spotkania zostanie przesłany na minimum 8 godzin przed godziną planowanego spotkania.
   8. Dietetyk zobowiązuje się do przeprowadzenia spotkania z Klientem w ramach konkretnej Konsultacji dietetycznej w terminie zarezerwowanym przez Klienta  oraz za pomocą jednego ze środków porozumiewania się na odległość lub stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Dietetyka.
   9. Dietetyk może zmienić termin spotkania, gdy nie będzie się ono mogło odbyć z przyczyn losowych (np. choroba Dietetyka). Klient zostanie o takim przypadku powiadomiony e-mailowo lub telefonicznie. Strony podejmą wspólne starania w celu ustalenia innego dogodnego terminu spotkania. W takim wypadku Klient będzie mógł także zrezygnować z zawartej Umowy.
   10. Spóźnienie się na umówione spotkanie może spowodować, że nie wszystkie jej elementy zostaną spełnione.
   11. W przypadku braku współpracy Klienta z Dietetykiem Dietetyk może wypowiedzieć Umowę, której przedmiotem jest Konsultacja dietetyczna lub współpraca dietetyczna. 

§ 8
Odpowiedzialność za wady 

   1. Dietetyk ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
   2. Dietetyk jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
   3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Dietetyka, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
   4. Klient może kontaktować się ze Dietetyka zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
   5. Dietetyk ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
   6. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.
   7. Konsultacja dietetyczna oraz współpraca dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna oraz współpraca dietetyczna  nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
   8. Konsultacja dietetyczna oraz współpraca dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza.  Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków. 

§ 9
Reklamacje

   1. wobec Klienta za niezgodność Produktu z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi cyfrowej, Treści cyfrowej lub innej usługi z Umową w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
   2. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z Umową w niniejszym paragrafie dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu będących Konsumentami.
   3. W zakresie niezgodności z Umową Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385(5), art. 556(4) w zw. z 558 § 1 zdanie drugie, art. 556(5) Kodeksu cywilnego.
   4. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
   5. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Dietetykiem wskazując jednocześnie swoje roszczenie i rodzaj niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.
   6. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   7. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.
   8. Dietetyk może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową we wskazany sposób jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Dietetyka.
   9. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
   10. Dietetyk doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym terminie  od chwili, w której Dietetyk został poinformowany o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niezgodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Dietetyk.
   11. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
    1. Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
    2. Dietetyk nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową;
    3. Brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że Dietetyk próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
    4. Z oświadczenia Dietetyka lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Konsumenta.
   12. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od zgłoszenia Reklamacji.
   13. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wystosował odpowiednie żądania do Dietetyka, a Dietetyk nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
   14. Dietetyk odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
   15. Dietetyk nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, jeżeli ten brak podstępnie zataił.
   16. Domniemanie wskazane w ust. 11 nie ma zastosowania, jeżeli:
    1. Środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Dietetyk poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
    2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Dietetykiem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 

§ 10
Odstąpienie od umowy Konsumenta 

   1. Konsument, który zawarł ze Dietetyka umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
   2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dietetyka o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji. 
   4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
   5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Dietetyka o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
   6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 

§ 11
 Prawo własności intelektualnej 

   1. E-booki, nagrania Szkoleń, plany dietetyczne i inne treści prezentowane w Sklepie (Treści cyfrowe) stanowią utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
   2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej licencji udzielanej na dostępne w ramach Sklepu Treści cyfrowe. Dietetyk może ustalić odrębne zasady licencji dla poszczególnych Treści cyfrowych zamieszczając stosowny zapis w opisie danej treści
   3. Klient ma prawo korzystać z Treści cyfrowych wyłącznie na własny użytek w zakresie określonym Regulaminem, udzieloną licencją oraz przepisami o ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
   4. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna, bez prawa sublicencjonowania i nieograniczona terytorialnie licencja na korzystanie z Treści cyfrowych. Licencja zostaje zawarta na czas 5 lat, przy czym po upływie tego okresu w sposób automatyczny (bez potrzeby zawierania odrębnej umowy licencyjnej) zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
   5. Licencja na Treści cyfrowe, o których mowa w ust. 4, jak i na wszelkie inne Treści cyfrowe udostępnione nieodpłatnie w ramach Sklepu zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:
    1. Wielokrotnego pobrania Treści cyfrowej i jej zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia;
    2. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Treści cyfrowej w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Treści cyfrowej jest niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
    3. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Treści cyfrowej techniką cyfrową.
   6. Licencja udzielona Klientowi nie upoważnia go w szczególności do:
    1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Treści cyfrowych w całości lub w części, w celu innym niż zwielokrotnienie na własny użytek,
    2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Treści cyfrowej w dostępnych na stronie Sklepu,
    3. odpłatnego rozpowszechniania Treści cyfrowych, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
    4. nieodpłatnego rozpowszechniania Treści cyfrowych, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
   7. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie w opisie Treści cyfrowej, w szczególności podczas składania Zamówienia przez Klienta.
   8. W przypadku wykrycia przez Dietetyka działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do Treści cyfrowych, Dietetyk może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

§ 12
 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

   1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Dietetykowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w takim wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Dietetyka.
   2. Odpowiedzialność Dietetyka w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
   3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Dietetykiem, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dietetyka

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Dietetyk wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego
   2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
    1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
    2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Dietetykiem,
    3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.¶
   4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 

§ 14
Dane osobowe i pliki Cookiem 

   1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dietetyk.
   2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
   3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.kasiararus.com

§ 15
Postanowienia końcowe 

  1. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
  2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Dietetyka. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
  3. Dietetyk zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024r. 
Regulamin współpracy z dietetykiem Katarzyną Rarus: